Política de privacitat

Blanch Immo-Service S.L. amb domicili en C / Port Reig, 8, 17480 Roses, amb telèfon 972 25 66 53, fax 972 25 68 50 i adreça de correu electrònic contacto@finquesblanch.es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.finquesblanch.es, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Blanch Immo-Service SL les dades personals que se'ls requereixin en ocasió d'omplir qualsevol formulari o correu de contacte, sense perjudici que es procedeixi a donar compliment al deure d'informació a cada un dels mitjans a través dels quals es procedeixi a la recollida de dades de caràcter personal.,es

Blanch Immo-Service S.L. declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), així com del compliment dels nivells de seguretat exigits d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra normativa de desenvolupament.,es
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-Blanch Immo-Service S.L., el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret,,es,Vostè queda informat que les dades que faciliti a través de la pàgina web s'inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, propietat d'Blanch Immo-Service S.L. i que quedarà sota responsabilitat de l'empresa, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats.,,es
Usted queda informado que los datos que facilite a través de la página web se incluirán en un fichero automatizado de datos de carácter personal, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, propiedad de Blanch Immo-Service S.L. y que quedará bajo responsabilidad de la empresa, con la finalidad de prestarle los servicios solicitados.
L'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Blanch Immo-Service S.L. C / Port Reig, 8, 17480 Roses,,,es,Política de privacitat | Finques Blanch,,es

Informació bàsica sobre protecció de dades. En compliment del Reglament de la UE 2016/679 i altra normativa aplicable, relativa a la protecció de les dades personals, l'informem que les seves dades incloses en aquest document seran incorporades a un fitxer elaborat en base als següents aspectes: Responsable: BLANCH IMMO-SERVICE, S.L. Finalitat : Gestió administrativa i comercial de l'activitat del Responsable. Legitimació: Relació contractual Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i altres legalment reconeguts, dirigint-se a BLANCH IMMO-SERVICE, S.L., (tel. 972 256 653; e-mail: info@finquesblanch.es). Per a informació addicional consultar: http://finquesblanch.es/politica-de-privacidad/?lang=ca.