Administració de finques

administracion de fincas

Les funcions bàsiques d’un administrador són les següents:

 • Convocar les juntes de propietaris ordinàries i extraordinàries i encarregar-se de tots els tràmits, fins i tot de redactar i d’enviar la convocatòria segons les instruccions de qui en sigui president.
 • Aportar assessorament professional a la junta de propietaris en l’estudi de comptes i pressupostos per a aprovar-los, en la renovació dels càrrecs de la junta i en qualsevol altre tema que els vocals considerin oportú.
 • Girar i administrar els rebuts de provisió de fons, uns dies després que la junta els hagi aprovat o en el temps i les dates que s’estableixin.
 • Controlar i comunicar al president les incidències, les reclamacions i els pagaments que calgui realitzar per a les obres que s’executin en l’edifici i/o el recinte de la copropietat, ja siguin ordinàries o extraordinàries.
 • Mantenir la relació dels domicilis actualitzats dels copropietaris, i notificar al president els noms dels que no tenen domicili conegut a fi de localitzar-los, si és possible.
 • Notificar al president la relació de morosos que poden exercir el dret de vot en les respectives juntes.
 • Lliurar, amb la conformitat del president, els certificats que necessitin els propietaris venedors -o en qualsevol altre concepte- d’estar al dia o no en els pagaments a la comunitat.
 • Presentar al president, amb l’antelació suficient, els pressupostos del pròxim exercici i de les obres que calgui realitzar.
 • Redactar els nous coeficients de les unitats que conformen la comunitat, si hi haguessin canvis en la distribució de les propietats.
 • Redactar els requeriments a firmar pel president destinats a veïns o ocupants que realitzin activitats prohibides, molestes, nocives, perilloses o il•lícites, i fer el seguiment dels procediments iniciats.
 • Redactar l'acta de les juntes i transcriure-la al llibre d'actes, enviar-la per correu certificat o burofax en el termini de vuit dies a tots els propietaris a l'últim domicili que consta en el registre de la comunitat.
 • Guardar els llibres d'actes, que hauran d'estar degudament legalitzats.
 • Conservar durant cinc anys tota la documentació de la comunitat (només convocatòries, comunicacions, poders o documents rellevants).

 

Serveis comunitaris:

 • Inspeccionar periòdicament l’edifici o la copropietat per comprovar el bon funcionament dels diferents serveis.
 • Encarregar la realització de reparacions urgents i comunicar-les al president.
 • Atendre les necessitats de la comunitat (avaries, reparacions, assegurances, etc.) amb una cartera suficient d’industrials de qualitat i confiança, amb preus competitius.

 

Valoracions de finques

En funció de l’estat de conservació, de l’equipament, de la situació, el preu de la competència en finques similars, la situació econòmica,...

 

Assessorament fiscal

Informant als nostres clients de quines poden ser les millors actuacions per aconseguir les millors avantatges fiscals en cada moment.

 

Gestions i Pagaments de Impostos

Informant i preparant els documents i formularis necessaris per a liquidar davant la administració pública els impostos que corresponguin.

 

Tramitacions de NIE´s per a estrangers

Recopilació, gestió i presentació dels documents necessaris davant la administració pública per a la consecució dels esmentats originals o còpies.

Tota persona no resident a Espanya que hi té tractes econòmics ha de posseir l’anomenat NIE (número d’identificació d’estrangers), equivalent del NIF (número d’identificació fiscal) dels residents de nacionalitat espanyola.

Les ocasions en què sempre li demanaran el NIE són les següents:

 • Quan compra una propietat, un cotxe o altres objectes de valor.
 • En qualsevol relació amb el Ministeri d’Hisenda o el Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya o amb l’administració local (Ajuntaments).
 • Identificació en la declaració anual de patrimoni.
 • Per a identificar-se en altres documents o contractar pòlisses d’assegurances o comptes bancaris.

 

Testaments

Si vostè és propietari de qualsevol propietat a Espanya i per evitar problemes legals que poden arribar a ser molt costosos per als hereus, és molt important fer testament a Espanya.

 

A Finques Blanch l’informarem de tota la documentació necessària i ens posarem d’acord amb la notaria per redactar aquest document tan necessari. Quan estigui preparat, d’acord amb les seves indicacions personals, l’acompanyarem a la firma. És un procediment molt senzill i al mateix temps molt necessari per evitar als hereus importants pèrdues de temps i de diners en complicades gestions administratives.

 

Assegurances

En contacte amb les millors entitats asseguradores del mercat Finques Blanch li analitza d'una manera totalment personalitzada les seves necessitats.

Li oferim la millor assegurança per a la propietat; li realitzem les simulacions de les quotes a pagar i li tramitem tots els sinistres.

 

Fiscalitat de No Residents

Informant i preparant els documents i formularis necessaris per a liquidar davant la administració pública els impostos que corresponguin.

 

Obtenció cèdules de habitabilitat

Presentació, seguiment i visites amb la administració local i amb els professionals de la arquitectura per a la consecució dels esmentats documents indispensable per la transmissió de la finca I per la contractació de qualsevol tipus de suministre.

Gestió per l’obtenció comptadors d’aigua, electricitat, telèfon, Adsl. ..i pagament de suministres e impostos (IBI)

Gestions davant les entitats o empreses pertinents per a la presentació de la documentació necessària, pagaments de cànons i recollida de documentació acreditativa dels contractes o serveis sol·licitats.